Algemene voorwaarden

1. Partijen

1. MORAGHI: Vennootschap onder een firma MORAGHI, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68590873, gevestigd te Rhenen aan de Luijtjesweg 2 (3911 RC), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van MORAGHI:
Website: www.MORAGHI.com,
Email: contact@MORAGHI.com,
Telefoonnummer: 0031318260008
Btw-identificatienummer: NL857510022B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van MORAGHI.
4. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

2. Toepasselijkheid

1. MORAGHI verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van MORAGHI en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door MORAGHI bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door MORAGHI is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van goederen aangegaan. Indien MORAGHI een beroep moet doen op deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van MORAGHI van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van MORAGHI. Kleuren kunnen op verschillende beeldschermen verschillend worden weergegeven. Afbeeldingen van producten zijn niet op precieze schaal weergegeven.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens MORAGHI.

4. Uitvoering en levering

1. De Klant stelt MORAGHI in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door MORAGHI.
2. MORAGHI zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant MORAGHI altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Indien MORAGHI voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar MORAGHI de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant kan alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door MORAGHI aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van MORAGHI en de Klant derhalve aldaar de goederen ophaalt, dient de Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien de Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft MORAGHI de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op de Klant te verhalen.
5. Het staat MORAGHI vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan MORAGHI verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud,  MORAGHI tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Indien de Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van MORAGHI alle benodigde medewerking te verlenen waardoor MORAGHI weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van MORAGHI de goederen kosteloos retour te zenden.

6. Garantie en aansprakelijkheid

1. MORAGHI verleent uitsluitend dwingend wettelijk bepaalde garantie. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 5 dagen na levering of nadat zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, MORAGHI hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal MORAGHI – indien dit binnen de wettelijke garantietermijn valt – het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan buiten de wettelijke garantieperiode door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant MORAGHI omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.
4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te onderhouden en gebruiken volgens de daarvoor bestemde gebruiken en eventuele documenten, zoals een onderhoudshandleiding. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de garantie.
6. Mocht MORAGHI onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door MORAGHI gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7. Aansprakelijkheid van MORAGHI reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.
8. De Klant vrijwaart MORAGHI voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat MORAGHI heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MORAGHI op vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

7. Prijzen en betaling

1. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen vanaf  factuurdatum te zijn voldaan door middel van girale overboeking. MORAGHIi is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de factuur te sturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is MORAGHI terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR 150,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MORAGHI is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MORAGHI geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van MORAGHI opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor MORAGHI onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is MORAGHI bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien MORAGHI bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

9. Intellectueel eigendomsrechten en maatwerk

1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van MORAGHI zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van MORAGHI of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.
2. Wanneer de Klant zelf een ontwerp aanlevert, gaat MORAGHI ervan uit dat de Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat de Klant, indien hij een (beeld)merk, afbeelding, logo of foto aan MORAGHI verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. MORAGHI gaat ervan uit dat aangedragen (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken en vrijwaart MORAGHI zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is MORAGHI bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat MORAGHI door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal MORAGHI de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft MORAGHI steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals maar niet uitsluitend (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
5. MORAGHI kan alle ontwikkelde en al dan niet geproduceerde maatwerkproducten, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
6. De Klant is gehouden de door MORAGHI aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan MORAGHI te doen toekomen.
7. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt als erkenning dat MORAGHI de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden conform de overeenkomst heeft uitgevoerd.
8. Indien de Klant niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting, geldt dit als goedkeuring.
9. Elke op verzoek van de Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. MORAGHI is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd zijn rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van MORAGHI.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van MORAGHI valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van MORAGHI valt.

11. Beëindiging/Herroeping van de overeenkomst

1.MORAGHI heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: aan de Klant (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan MORAGHI verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Indien het werk niet volledig is voltooid is de Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van MORAGHI alle benodigde medewerking verlenen waardoor MORAGHI weer onbezwaard over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan beschikken.
4. De onderstaande bepalingen zijn alleen van toepassing bij verkoop aan een Klant en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
5. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd. Dit is uitdrukkelijk het geval bij op maatwerk geproduceerde producten, zoals door de Klant zelf samengestelde kenmerken van producten als kleur, maar ook materiaal, omvang en vormgeving.
6. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in bezit krijgt.
7. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MORAGHI, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. 
8. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
9. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Klant gekozen levering anders dan de door MORAGHI geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat MORAGHI op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, van MORAGHI terug. MORAGHI betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
10. MORAGHI is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. MORAGHI zal de goederen afhalen of de Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan MORAGHI heeft medegedeeld, aan MORAGHI retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.